Bądźmy budowniczymi globalizacji solidarności i braterstwa Abp Skworc

CYKL: BIBLIA W NAUCZANIU ABP. WIKTORA SKWORCA
AUTOR: ABP WIKTOR SKWORC

1. Gromadzimy się dziś, w pierwszy dzień nowego roku, na Eucharystii, w której towarzyszy nam Maryja, Święta Boża Rodzicielka. Dostrzegamy Jej obecność w liturgii Słowa. Spotykamy Maryję w słowach świętego Pawła, gdy mówi o Niewieście, z której narodził się Syn Boży (Ga 4,4). Widzimy Ją w betlejemskiej grocie, pochyloną nad Dziecięciem, owiniętym w pieluszki i złożonym w żłobie (Łk 2,16). Jesteśmy świadkami Jej milczącej modlitwy, w której rozważa, kontempluje duchowy sens narodzin Mesjasza (Łk 2,19).
Kardynał Joseph Ratzinger pisał w Córce Syjonu: Świadectwo o narodzeniu z Maryi Dziewicy nie jest jakimś idyllicznym ołtarzykiem w strukturze naszej wiary opartej o Nowy Testament. Nie jest prywatną kapliczką dwóch Ewangelistów, Mateusza i Łukasza, którą ostatecznie można by w tekście Pisma świętego pominąć. Prawda, że Jezus narodził się z Maryi Dziewicy świadczy bowiem o Bogu, który nie wypuszcza stworzenia ze swoich rąk. Na tym właśnie opiera się nadzieja, wolność, spokój i odpowiedzialność chrześcijanina.
Dlatego dziś wpatrujemy się w Świętą Bożą Rodzicielkę, by stale pamiętać o tym, iż wszyscy jesteśmy złożeni w dłoniach miłującego nas Ojca. Możemy się więc nie lękać przyszłości, która dziś się przed nami otwiera. Każdy bowiem rok naszego życia jest zarazem rokiem Pańskim. Czas i my w czasie należymy do Pana!
On nas błogosławi i strzeże, Jego oblicze jest nad nami rozpromienione, a serca nasze zostają napełnione łaską. I On nas obdarza pokojem (Lb 6,24-26).

Bracia i Siostry!
2. Pokój, o który dziś się modlimy, jest przede wszystkim darem Boga i zadaniem człowieka.
„Pokój nie jest jedynie brakiem wojny, nie da się także sprowadzić do utrzymywania równowagi wrogich sił, ani też nie wynika z autorytarnego sprawowania władzy, lecz słusznie i właściwie nazywa się „dziełem sprawiedliwości” (Iz 32,7). Jest owocem porządku zaszczepionego społeczeństwu ludzkiemu przez jego Boskiego Założyciela. […] Pokój ziemski, wywodząc się z miłości bliźniego, jest odbiciem i skutkiem pokoju Chrystusa płynącego od Boga Ojca (Vat. II KDK 78). Chrystus bowiem, Książę Pokoju, pojednał przez krzyż wszystkich ludzi z Bogiem i przywrócił braterską jedność między ludźmi, zadawszy – w sobie - śmierć wrogości (por. Ef 2,16; Kol 1,20nn).
3. Pokój na ziemi jest również dziełem człowieka, kierującego się w życiu osobistym i społecznym zasadami sprawiedliwości i miłości. One zabezpieczają dobra poszczególnych osób, wzmacniają międzyludzkie zaufanie, kształtują właściwie ludzką wolność, uzdalniają do dzielenia się skarbami ducha i talentami. Sprawiedliwość i miłość są niezbędne, by szanować ludzką godność każdego człowieka i wszystkich narodów oraz, by praktykować międzyludzkie braterstwo (KDK 78).
Pamiętajmy jednak, że skarb pokoju jest złożony w kruchych naczyniach naszych serc, że pokoju nie osiąga się raz na zawsze, lecz należy go nieustannie budować. Nasza chwiejna ludzka wola jest bowiem zraniona grzechem, dlatego budowanie pokoju domaga się, by każdy i każda z nas czuwał i panował nad swymi emocjami i je kontrolował. (KDK 78).
4. Zjawiskiem, które woła nie tylko o pomstę do nieba, ale i działanie ludzi, i to na poziomie globalnym, są różne formy niewolnictwa, jako zaprzeczenie powszechnego braterstwa wszystkich. Korzeniem antykultury niewolnictwa jest grzech, który niszczy nie tylko relację człowiek - Bóg, ale i człowiek - człowiek.
Nieraz wydaje się nam, że niewolnictwo należy już do zamierzchłej przeszłości, lecz z błogiego przekonania budzą nas okrutne wieści z wielu krajów świata, gdzie ludzie są niewolnikami bogatych, zniewalanymi w różnych dziedzinach pracy, od pracy domowej po rolnictwo, od przemysłu manufakturowego po górnictwo, zarówno w krajach, w których prawo pracy nie jest zgodne z minimalnymi normami i standardami międzynarodowymi, jak również, aczkolwiek wbrew prawu, w tych, w których ustawodawstwo teoretycznie chroni pracowników.
Niewolnikami są migranci, którzy podczas swej dramatycznej poniewierki w drodze do europejskiego raju, cierpią głód, są pozbawiani wolności, ograbiani ze swych dóbr i wykorzystywani…
Niewolnikami są kobiety wabione ofertą pracy za granicą, gdzie zmusza się je do prostytucji..
Aż trudno uwierzyć, ale są wreszcie nieletni i dorośli, którzy stają się przedmiotem handlu – są sprzedawani w celu eksplantacji organów, dla rekrutowania jako żołnierzy, w celach żebrania, dla działań nielegalnych, takich jak produkcja lub sprzedaż narkotyków, albo nielegalne formy adopcji międzynarodowej (por. Orędzie 2015, 3).
Zakamuflowanych form niewolnictwa można dopatrywać się także w naszym kraju, zwłaszcza wobec osób wykorzystywanych w pracy, którym zawłaszcza się czas wolny, czas dla rodziny w niedziele i święta… Bracia i Siostry!
To może nie temat na noworoczne słowo, które powinno być podnoszące na duchu, optymistyczne i pełnie nadziei.. Nie można jednak głosić takich słów, z pominięciem prawdy, która mówi nam m.in. o polskiej epidemii samobójstw.. W ich tle są różne formy niewolnictwa.. Jak mówi raport Komendy Głównej Policji najwięcej jest samobójstw z powodów finansowych. Pętla zadłużenia, zaleganie z czynszem, utrata pracy, to główne powody odbierania sobie życia; niestety nasze województwo przoduje w tej statystyce.. Do wymienionych przyczyn dodajmy większe spożycie alkoholu.. Bo depresja i alkohol są zawsze w tle samobójstw. A obecnie liczba osób zniewolonych przez alkohol rośnie, miedzy innymi poprzez jego łatwą dostępność dla małoletnich i młodzieży..      
A po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 13 marca 2014 r. nie ma wątpliwości, że polskie przepisy pracy dyskryminują – to nowe określenie niewolnictwa? - trzy miliony zatrudnionych na umowach na czas określony… Mają krótsze okresy wypowiedzenia i nie mogą się odwołać do sądu pracy, tak jak pracownicy zatrudnieni na umowach bezterminowych… Bracia i Siostry!
Dziś Bóg pyta każdego z nas jak pytał Kaina: „Gdzie jest brat twój, Abel..” Usłyszał od niego arogancką odpowiedź: „Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego”.
Rzekł Bóg: „Cożeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi”. Bracia i Siostry!
Krzywda – różne formy zniewolenia - naszych sióstr i braci głośno wołają do Boga, który i nam zadaje pytanie:  "Cóżeś uczynił z twoim bratem?” Co uczyniłeś dla twych zniewolonych braci i sióstr? (por. Rdz 4, 10).
Papież Franciszek w tegorocznym orędziu na Światowy dzień Pokoju, noszącym tytuł: „Już nie niewolnicy, lecz bracia” podpowiada co czynić.
Globalizacja obojętności, która dziś jest ciężarem w życiu tak wielu sióstr i braci, wzywa nas, byśmy stali się budowniczymi globalizacji solidarności i braterstwa, która będzie mogła przywrócić im nadzieję i sprawić, by z odwagą na nowo wyruszyli w drogę  przez problemy naszych czasów i nowe perspektywy, jakie nadzieja niesie z sobą, a Bóg składa w nasze ręce”. (Orędzie 2015, 6).
    Niech nasze działania wspomaga przez wszystkie dni nowego roku Maryja, Święta Boża Rodzicielka; Wspomożenie Wiernych, Uzdrowienie Chorych, Królowa Rodzin i Pokoju, Matka Kościoła i Gwiazda Ewangelizacji. Amen.

 

Homilia Arcybiskupa Katowickiego na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Światowy Dzień Pokoju 2015

5
Lutego

Autor wpisu

Adam