Ks. Prof. Janusz Lemański Wykładowcy

NOTA BIOGRAFICZNA

Ur. 1966, ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie (1985-1991), studia licencjackie na Pontificio Istituto Biblico w Rzymie (1993-1997), doktorat na Uniwersytecie Gregoriana (1999) na podstawie pracy: Le tradizioni sull’arca e il contesto storico-teologico del trasferimento dell’arca a Gerusalemme (2 Sam 6). Od 1999 wykładowca w WSD
w Koszalinie, od 2004 adiunkt na Wydziale Teologicznym US w Szczecinie. W 2005 habilitacja na podstawie pracy: „Sprawisz, abym ożył” (Ps 71,20b). Źródła nadziei na zmartwychwstanie w Starym Testamencie, Szczecin 2005.
Jest profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownikiem Katedry Egzegezy i Teologii Biblijnej.

PUBLIKACJE

A. Książki

Pięcioksiąg dzisiaj (Studia  Biblica 4), Kielce 2002;

 „Sprawisz, abym ożył” (Ps 71,20b). Źródła nadziei na zmartwychwstanie w Starym Testamencie (Rozprawy i Studia 532), Szczecin 2004; (Rozprawa habilitacyjna);

Księga Wyjścia. Nowy Komentarz Biblijny, Edycja Świętego Pawła 2009;

Teologia Starego Testamentu tom 1 - Teologia Pięcioksięgu, Wydawnictwo TUM Wrocław 2011 (współautor);

Teologia Starego Testamentu tom 3 - Księgi Mądrościowe. Wydawnictwo TUM Wrocław 2011 (współautor).


B. Artykuły naukowe

Dlaczego Jahwe nasz Bóg jest jedynym Bogiem? Refleksja egzegetyczno-teologiczna nad tekstem Pwt 6,4-9, w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 5/2000, ss. 59-68;

Izajasz wieszczem Chrystusa?, w: Zeszyty Naukowe KUL 44/2001, ss. 27-45;

Determinizm a wolność człowieka w świetle Koh 3,1-15, w: Zeszyty Naukowe KUL 44/2001,
ss. 3-26;
Refleksja historyczno-egzegetyczna nad tekstem 2 Sm 5,6-8, w: Collectanea Theologica 71/2001
z. 3, ss. 69-85;

Mojżesz i Nehusztan (Lb 21,4-9; 2 Krl 18,4): próba analizy historii jednej tradycji, w: Collectanea Theologica 71/2001 z. 4, ss. 5-24;

Izrael jako krzew winny i winnica Jahwe w tekstach Starego Testamentu, w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 6/2001, ss. 133-154; opublikowany także w: W. Chrostowski (red.),
Duch i Oblubienica mówią: przyjdź. Księga Pamiątkowa dla O. Prof. Augustyna Jankowskiego, Warszawa 2001, s. 220-239;

Szatan i inni. Kilka uwag o demonologii Starego Testamentu, w: W. Chrostowski (red.),
Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga Pamiątkowa dla Ks. Prof. B. Wodeckiego,
Warszawa 2001, ss. 165-190;

Cierpienie „Sługi Boga” typem zbawczej pasji Chrystusa, w: Verbum Vitae 1/2002, ss. 75-101;

Dobra Nowina według Deutero-Izajasza (Iz 52,7-10), w: Verbum Vitae 2/2002, ss. 49-64;

Bajka jako gatunek literacki w Starym Testamencie, w: W. Chrostowski (red.), Stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Księga Pamiątkowa dla Ks. Bp M. Gołębiewskiego, Warszawa 2002,
ss. 231-250;

Sprawiedliwość gotowa na miłosierdzie (Rdz 18,16-33)?, w: Verbum Vitae 3/2003, ss. 21-38;

Opowiadanie o Arce (1 Sm 4-7; 2 Sm 6) jako klucz hermeneutyczny do teologii Ksiąg Samuela?, w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 7/2003, ss. 147-168;

2 Sm 7,8-16 jako akt zawarcia przymierza, w: W. Chrostowski (red.), Pieśniami dla mnie Twoje przykazania. Księga Pamiątkowa dla Ks. Prof. J. Frankowskiego, Warszawa 2003, ss. 187-203;

Satyryczna etopeja o pijaństwie w Prz 23,29-35, w: Zeszyty Naukowe KUL 47/2004, ss. 67-82;

Dlaczego Abraham uwierzył Bogu (Rdz 15,6)?, w: Verbum Vitae 5/2004, ss. 23-37.

Grzech rodzi się w sercu człowieka (Rdz 4,1-16), w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 9/2004,
ss. 31-49;

Il significato teologico del trasferimento dell’Arca a Gerusalemme (2 Sam 6), w: A. Malina (red.), On his Way. Studies in Honour of Professor K. Stock, S.J. on the Occasion of his 70-th Birthday, Katowice 2004, s. 9-30.

Żydzi w oczach ewangelisty Mateusza, Ruch Biblijny i Liturgiczny 57/2004, ss. 117-125;

Abraham – początek nowej wspólnoty (Rdz 12,1-4a), w: Verbum Vitae 6/2004, ss. 19-33.

Mojżesz – pośrednik słowa Bożego (Wj20,18-21), w: Verbum Vitae 7/2005, s. 15-29;

Pięcioksiąg. Próba syntezy współczesnych badań, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38/2005, s. 15-28;

Od optymizmu do realizmu, czyli jak Jahwista koryguje kapłańską wersję przymierza noahickiego (Rdz 8,20-22; 9,1-17), w: Zeszyty Naukowe KUL 48/2005, z. 3, s. 39-58;

Upadek Noego – grzech czy konieczność łaski (Rdz 9,18-29)?, w: Zeszyty Naukowe KUL 48/2005, z. 2, s. 19-37;

Kontekst Historyczny wyroczni mesjańskich w Księdze Deutero-Zachariasza – przedmiotem interpretacji prorockiej czy źródłem inspiracji literackiej?, w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 10/2005, s. 157—179;

Czy Jahwe rzeczywiście chciał zabić Mojżesza (Wj 4,24-26)?, w: M. Rosik (red.), Żyjemy dla Pana. Księga Pamiątkowa dla s. Prof. E.J. Jezierskiej, Wrocław 2005, s. 287-307;

C. Recenzje

Od Boga El do kultu jedynego Jahwe (recenzja książki: M.S. Smith, The Origin of Biblical Monotheism. Israel’s Polytheistic Background and the Ugaritic Texts, Oxford 2001), w: Verbum Vitae 3/2003, ss. 277-280;

Etyka Starego Testamentu aktualna dzisiaj? (recenzja książki: C.S. Rodd, Glimpses of a Strange Land. Studies in the Old Testaments Ethics, Edinburg 2001), w: Verbum Vitae 3/2003, ss. 280-283;

Wyrocznie Jahwe kluczem do deuteronomistycznej historii królów (recenzja książki: D. Dziadosz, Gli oracoli divini in 1 Sam 8-2 Re 25. Redazione e teologia nella storia deuteronomistica, Romae 2002), w: Verbum Vitae 4/2003, ss. 295-300;

Recenzja książki R.S. Hallote, Death,Burial, and Afterlife in the Biblical World, Chicago 2001,
w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36/2003, s. 538-541.

Recenzja książki A. Mozgol, Teologia Arki Przymierza w psalmach i w tradycji prorockiej (Ps 132; Jr 3,14-18; 2 Mch 2,1-8), Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach 9, Katowice 2003, w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 9/2004, s. 219-222.NOTA BIOGRAFICZNA

 

Ur. 1966, ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie (1985-1991), studia licencjackie na Pontificio Istituto Biblico w Rzymie (1993-1997), doktorat na Uniwersytecie Gregoriana (1999) na podstawie pracy: Le tradizioni sull’arca e il contesto storico-teologico del trasferimento dell’arca a Gerusalemme (2 Sam 6). Od 1999 wykładowca w WSD
w Koszalinie, od 2004 adiunkt na Wydziale Teologicznym US w Szczecinie. W 2005 habilitacja na podstawie pracy: „Sprawisz, abym ożył” (Ps 71,20b). Źródła nadziei na zmartwychwstanie w Starym Testamencie, Szczecin 2005.

Jest profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownikiem Katedry Egzegezy i Teologii Biblijnej.

 

PUBLIKACJE

 

A. Książki

 

Pięcioksiąg dzisiaj (Studia Biblica 4), Kielce 2002;

 

Sprawisz, abym ożył” (Ps 71,20b). Źródła nadziei na zmartwychwstanie w Starym Testamencie (Rozprawy i Studia 532), Szczecin 2004; (Rozprawa habilitacyjna);

 

Księga Wyjścia. Nowy Komentarz Biblijny, Edycja Świętego Pawła 2009;

 

Teologia Starego Testamentu tom 1 - Teologia Pięcioksięgu, Wydawnictwo TUM Wrocław 2011 (współautor);

 

Teologia Starego Testamentu tom 3 - Księgi Mądrościowe. Wydawnictwo TUM Wrocław 2011 (współautor).

 

 

B. Artykuły naukowe

 

Dlaczego Jahwe nasz Bóg jest jedynym Bogiem? Refleksja egzegetyczno-teologiczna nad tekstem Pwt 6,4-9, w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 5/2000, ss. 59-68;

 

Izajasz wieszczem Chrystusa?, w: Zeszyty Naukowe KUL 44/2001, ss. 27-45;

 

Determinizm a wolność człowieka w świetle Koh 3,1-15, w: Zeszyty Naukowe KUL 44/2001,
ss. 3-26;

Refleksja historyczno-egzegetyczna nad tekstem 2 Sm 5,6-8, w: Collectanea Theologica 71/2001

z. 3, ss. 69-85;

 

Mojżesz i Nehusztan (Lb 21,4-9; 2 Krl 18,4): próba analizy historii jednej tradycji, w: Collectanea Theologica 71/2001 z. 4, ss. 5-24;

 

Izrael jako krzew winny i winnica Jahwe w tekstach Starego Testamentu, w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 6/2001, ss. 133-154; opublikowany także w: W. Chrostowski (red.),
Duch i Oblubienica mówią: przyjdź. Księga Pamiątkowa dla O. Prof. Augustyna Jankowskiego, Warszawa 2001, s. 220-239;

 

Szatan i inni. Kilka uwag o demonologii Starego Testamentu, w: W. Chrostowski (red.),
Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga Pamiątkowa dla Ks. Prof. B. Wodeckiego,
Warszawa 2001, ss. 165-190;

 

Cierpienie „Sługi Boga” typem zbawczej pasji Chrystusa, w: Verbum Vitae 1/2002, ss. 75-101;

 

Dobra Nowina według Deutero-Izajasza (Iz 52,7-10), w: Verbum Vitae 2/2002, ss. 49-64;

 

Bajka jako gatunek literacki w Starym Testamencie, w: W. Chrostowski (red.), Stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Księga Pamiątkowa dla Ks. Bp M. Gołębiewskiego, Warszawa 2002,
ss. 231-250;

 

Sprawiedliwość gotowa na miłosierdzie (Rdz 18,16-33)?, w: Verbum Vitae 3/2003, ss. 21-38;

 

Opowiadanie o Arce (1 Sm 4-7; 2 Sm 6) jako klucz hermeneutyczny do teologii Ksiąg Samuela?, w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 7/2003, ss. 147-168;

 

2 Sm 7,8-16 jako akt zawarcia przymierza, w: W. Chrostowski (red.), Pieśniami dla mnie Twoje przykazania. Księga Pamiątkowa dla Ks. Prof. J. Frankowskiego, Warszawa 2003, ss. 187-203;

 

Satyryczna etopeja o pijaństwie w Prz 23,29-35, w: Zeszyty Naukowe KUL 47/2004, ss. 67-82;

 

Dlaczego Abraham uwierzył Bogu (Rdz 15,6)?, w: Verbum Vitae 5/2004, ss. 23-37.

 

Grzech rodzi się w sercu człowieka (Rdz 4,1-16), w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 9/2004,
ss. 31-49;

 

Il significato teologico del trasferimento dell’Arca a Gerusalemme (2 Sam 6), w: A. Malina (red.), On his Way. Studies in Honour of Professor K. Stock, S.J. on the Occasion of his 70-th Birthday, Katowice 2004, s. 9-30.

 

Żydzi w oczach ewangelisty Mateusza, Ruch Biblijny i Liturgiczny 57/2004, ss. 117-125;

 

Abraham – początek nowej wspólnoty (Rdz 12,1-4a), w: Verbum Vitae 6/2004, ss. 19-33.

 

Mojżesz – pośrednik słowa Bożego (Wj20,18-21), w: Verbum Vitae 7/2005, s. 15-29;

 

Pięcioksiąg. Próba syntezy współczesnych badań, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38/2005, s. 15-28;

 

Od optymizmu do realizmu, czyli jak Jahwista koryguje kapłańską wersję przymierza noahickiego (Rdz 8,20-22; 9,1-17), w: Zeszyty Naukowe KUL 48/2005, z. 3, s. 39-58;

 

Upadek Noego – grzech czy konieczność łaski (Rdz 9,18-29)?, w: Zeszyty Naukowe KUL 48/2005, z. 2, s. 19-37;

 

Kontekst Historyczny wyroczni mesjańskich w Księdze Deutero-Zachariasza – przedmiotem interpretacji prorockiej czy źródłem inspiracji literackiej?, w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 10/2005, s. 157—179;

 

Czy Jahwe rzeczywiście chciał zabić Mojżesza (Wj 4,24-26)?, w: M. Rosik (red.), Żyjemy dla Pana. Księga Pamiątkowa dla s. Prof. E.J. Jezierskiej, Wrocław 2005, s. 287-307;

 

C. Recenzje

 

Od Boga El do kultu jedynego Jahwe (recenzja książki: M.S. Smith, The Origin of Biblical Monotheism. Israel’s Polytheistic Background and the Ugaritic Texts, Oxford 2001), w: Verbum Vitae 3/2003, ss. 277-280;

 

Etyka Starego Testamentu aktualna dzisiaj? (recenzja książki: C.S. Rodd, Glimpses of a Strange Land. Studies in the Old Testaments Ethics, Edinburg 2001), w: Verbum Vitae 3/2003, ss. 280-283;

 

Wyrocznie Jahwe kluczem do deuteronomistycznej historii królów (recenzja książki: D. Dziadosz, Gli oracoli divini in 1 Sam 8-2 Re 25. Redazione e teologia nella storia deuteronomistica, Romae 2002), w: Verbum Vitae 4/2003, ss. 295-300;

 

Recenzja książki R.S. Hallote, Death,Burial, and Afterlife in the Biblical World, Chicago 2001,
w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36/2003, s. 538-541.

 

Recenzja książki A. Mozgol, Teologia Arki Przymierza w psalmach i w tradycji prorockiej (Ps 132; Jr 3,14-18; 2 Mch 2,1-8), Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach 9, Katowice 2003, w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 9/2004, s. 219-222.

 

 

 

2
Września

Autor wpisu

Adam