Ks. Prof. Mariusz Rosik Wykładowcy

 

Profesor zwyczajny. Sekretarz Arcybiskupa Metropolity. Kierownik Katedry Teologii Biblijnej przy PWT we Wrocławiu, pełniący obowiązki Kierownika Katedry Egzegezy Starego Testamentu. Dyrektor Podyplomowych Studiów Biblijnych przy PWT we Wrocławiu. Dyrektor Wydawnictwa Archidiecezji Wrocławskiej TUM. Dyrektor Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej. Dyrektor Drukarni Archidiecezjalnej we Wrocławiu.

Autor i redaktor wielu książek i artykułów o tematyce biblijnej – zarówno naukowych, jak i popularnonaukowych.

Ważniejsze publikacje:

W Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1kor 15,22b). rola cytatów St w Pawłowej argumentacji  za zmartwychwstaniem (1Kor 15,12-58),Bibliotheca Biblica, Wrocław 2010, ss. 440;

Ewangelia Łukasza a świat grecko - helleński. Perspektywa literacka i ideologiczna, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2009, ss. 407;

Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego, Współautor: Icchak Rapoport, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2009, ss. 318;

Pierwszy List do Koryntian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, nowy komentarz biblijny,  NT VII, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009, ss. 669;

Duszpasterski komentarz do nowego testamentu. Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 14,1-28,20), wydawnictwo Biblos, Tarnów 2009, ss. 161;

Duszpasterski komentarz do nowego testamentu. Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 1,1-13,58), wydawnictwo Biblos, Tarnów 2009, ss. 196;

Trzy portrety Jezusa. Ewangelie synoptyczne, w kręgu słowa, Biblos, Tarnów 2006, ss.167

Gesù e il giudaismo. Passando oltre il confine Serramazzoni 2006, ss.135;

Jezus a judaizm w świetle ewangelii według św. Marka. Rozprawy i Studia Biblijne 15,  red. Serii: W. Chrostowski, VOCATIO, Warszawa 2004, ss. 693;

Jezus i jego misja. W kręgu orędzia Ewangelii synoptycznych, Studia Biblica 5, red. Serii:  H. Witczyk, Instytut Teologii Biblijnej VERBUM, Kielce 2003, ss. 298;

Judaizm u początków ery chrześcijańskiej, Rozprawy Naukowe 46, red. Serii: I. Dec, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2003, ss. 195;

Ku radykalizmowi ewangelii. Studium nad wspólnymi logiami Jezusa w Ewangeliach według  św. Mateusza i św. Marka, Drukarnia Naukowa Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 2000, ss. 188.

10
Września

Autor wpisu

Adam