Zarys Koncepcyjny Uncategorised

 

 

 

 

 

BIBLICUM ŚLĄSKIE”

 

MULTIMEDIALNE STUDIUM FORMACJI BIBLIJNEJ

 

PROJEKT WŁASNY ARCHIDIECEZJI GÓRNOŚLĄSKIEJ

 

ZARYS KONCEPCYJNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto:

 

W Duchu Świętym!”

 

/z zawołania biskupiego

 

J.E. Arcybiskupa Wiktora Skworca

 

Metropolity Górnośląskiego/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katowice 2012

 

SPIS TREŚCI

 

 

 

A. CZĘŚĆ WSTĘPNA

 

Misja 3

 

Idea 3

 

Patronat 4

 

 

 

B. CZĘŚĆ PROGRAMOWA

 

Kurs Wprowadzający 5

 

Kurs Zasadniczy 6

 

Spotkania modlitewne z lectio divina 7

 

Wykłady w ramach spotkań modlitewnych 8

 

Podsumowanie roczne 8

 

Ocena ewaluacyjna 9

 

 

 

C. CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA

 

Współpraca organizacyjna 10

 

Współpraca medialna 10

 

Format medialny 10

 

Organizacja i wymogi techniczne 11

 

Podział obowiązków 11

 

Strona internetowa 11

 

 

 

D. KALENDARZ

 

Moduł Organizacyjny 12

 

Kurs Wprowadzający 12

 

Kurs Zasadniczy 12

 

 

 

UWAGI 13

 

 

 

ANEKS

 

Załącznik 1 - Grafik i kalendarz „Biblicum Śląskiego” 15

 

Załącznik 2 - Grafik Kursu Wprowadzającego 20

 

Załącznik 3 - Grafik Kursu Zasadniczego 22

 

Załącznik 4 - Grafik wykładów w Kościele Akademickim

 

oraz wybranych kościołach parafialnych 30

 

 

 

A. CZĘŚĆ WSTĘPNA

 

 

 

MISJA

 

Projekt „Biblicum Śląskie” powstał z inspiracji J.E. Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca, Metropolity Górnośląskiego, jako multimedialna forma duszpasterstwa biblijnego, skierowanego do wiernych Archidiecezji Katowickiej. Ma on na celu umożliwić wszystkim zainteresowanym pogłębienie wiedzy na temat Pisma Świętego oraz zainicjować rozwój duchowości, wypływającej z lektury i modlitwy zakorzenionej w tekstach biblijnych.

 

 

 

Biblicum Śląskie” pragnie nawiązać nie tylko swoją nazwą, ale także praktyką,
do najlepszych dokonań i tradycji „Biblicum Rzymskiego”, które przez dziesięciolecia owocnie promuje najwyższe standardy egzegetyki i duchowości biblijnej.

 

 

 

Multimedialne Studium Formacji Biblijnej ma charakter przedsięwzięcia długofalowego, systematycznego, wpisanego w rytm życia duszpasterskiego naszej Archidiecezji, stąd też
w perspektywie longitualnej, formuła „Biblicum Śląskiego” będzie mogła być modyfikowana adekwatnie do bieżących potrzeb odbiorców oraz aktualnych wyzwań formacyjnych.

 

 

 

IDEA

 

Multimedialne Studium Formacji Biblijnej będzie obejmowało cotygodniowe wykłady radiowe i internetowe (prezentowane na specjalnie utworzonej stronie Studium), comiesięczne spotkania modlitewne z lectio divina (Kościół Akademicki przy Katedrze
pw. Chrystusa Króla w Katowicach oraz wybrane kościoły parafialne) wraz z odrębnym cyklem wykładowym.

 

 

 

Ponadto, przygotowanie i druk na łamach „Gościa Niedzielnego” comiesięcznej wkładki
z materiałami duszpasterskimi, by umożliwić prowadzenie formacji biblijnej we wspólnotach parafialnych oraz publikację wydawnictwa zwartego - kwartalnika „Biblicum Śląskie” (Księgarnia Św. Jacka), jako pełnej formy zebranych, uzupełnionych i poszerzonych materiałów formacyjnych (wraz z płytą CD), z przeznaczeniem dla księży opiekujących się duszpasterstwem biblijnym w różnych grupach, stowarzyszeniach, kołach i wspólnotach modlitewnych.

 

 

 

Całość aktywności „Biblicum Śląskiego” podzielono na Kurs Wprowadzający (10 tygodni) oraz Kurs Zasadniczy (10 miesięcy) Kompleks wymienionych działań został tak skonfigurowany, by połączyć pogłębianie wiedzy o Biblii z modlitwą i stałą zachętą do kształtowania postawy każdego wiernego według zasad zawartych w Piśmie Świętym. Stąd szczególna troska o przeniesienie działań internetowo - radiowych na grunt życia wspólnotowego i osadzenie ich w modlitwie, w lectio divina, w adoracji Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

 

 

 

Biblicum Śląskie” będzie żywe tylko w interakcji bezpośredniej i duchowej z odbiorcami tego Studium.

 

 

 

PATRONAT

 

 • J.E. Abp Wiktor Skworc, Metropolita Górnośląski

 • Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

 

 

 

 

 

 

 

B. CZĘŚĆ PROGRAMOWA

 

 

 

PROPOZYCJA PROGRAMOWA „BIBLICUM ŚLĄSKIEGO”

 

 

 

KURS WPROWADZAJĄCY

 

TEMAT: Podstawowe wiadomości o Piśmie Świętym

 

 

 

ZASADY PROGRAMOWE:

 

 • Cykl wprowadzający potrwa 10 tygodni ( począwszy od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do niedzieli 10 czerwca 2012). Rytm publikacji - co tydzień.

 

 

 

Wykład I: Geneza nazwy, treść, podział ksiąg i tekstu Pisma Świętego

 

Wykład II: Powstanie i autentyczność Biblii

 

Wykład III: Zagadnienia objawienia i natchnienia tekstów biblijnych

 

Wykład IV: Kanon i apokryfy

 

Wykład V: Przekłady Biblii

 

Wykład VI: Pismo Święte w tradycji i nauczaniu Kościoła

 

Wykład VII: Dyscypliny biblistyki

 

Wykład VIII: Mechanizmy egzegezy

 

Wykład IX: Najważniejsze dokumenty w obszarze biblistyki

 

Wykład X: Gdzie szukać informacji i wiedzy z zakresu biblistyki?

 

GRAFIK KURSU WPROWADZAJĄCEGO - patrz: ANEKS, Załącznik 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURS ZASADNICZY - EDYCJA 2012/2013

 

 

 

TEMAT: Pięcioksiąg - wczoraj i dziś

 

 

 

ZASADY PROGRAMOWE:

 

 • Każda księga będzie omawiana przez dwa miesiące, czyli 8 kolejnych wykładów (w rytmie cotygodniowym):

 

 

 

Wykłady I i II: Geneza, historia oraz kontekst kulturowy powstania wybranej księgi.

 

Wykłady III i IV:Wymiar teologiczny oraz znaczenie księgi w historii zbawienia.

 

Wykład V: Aspekt archeologiczny danej księgi.

 

Wykład VI: Księga widziana z perspektywy i przez pryzmat Nowego Testamentu.

 

Wykład VII: Współczesna egzegeza wybranej księgi (przesłanie z niej wynikające dla

 

chrześcijanina żyjącego w XXI wieku).

 

Wykład VIII: „Pięcioksiąg” - Szkoła Modlitwy (pasmo specjalne)

 

Jakie formy modlitwy promuje konkretna księga? Jak zaanektować
je na współczesny grunt praktyki modlitwy indywidualnej i wspólnotowej?

 

GRAFIK KURSU ZASADNICZEGO - patrz: ANEKS, Załącznik 3

 

 

 

 • PASMO INTERAKTYWNE - po każdym wyemitowanym i opublikowanym na stronie internetowej wykładzie, będzie istniała możliwość zadawania pytań prelegentowi (w radio i w internecie). Odpowiedzi będą zamieszczane na stronie „Biblicum Śląskiego” w terminie 14 dni od daty wygłoszenia wykładu. Dodatkowo, możliwe będzie wypowiedzenie swojej opinii lub komentarza odnośnie meritum przedłożenia. Zamieszczane wypowiedzi zostaną uprzednio objęte standardową procedurą moderacji według zasad forum internetowego.

 

 

 

 • PASMO DLA STAŁYCH AUDYTORÓW - osoby zainteresowane uzyskaniem dyplomu ukończenia konkretnej edycji „Biblicum Śląskiego” (po dopełnieniu formalnych wymogów zapisów), otrzymają po każdym wykładzie zestaw zadań, pozwalających na zaliczenie konkretnego modułu (pytania teoretyczne, rozwiązywanie problemów lub zadanie analityczne). Jednak każdy stały odbiorca (student) „Biblicum Śląskiego” - w momencie zapisu - przyjmuje na siebie obowiązek nie tylko realizacji konkretnych wymogów formacji intelektualnej, ale nade wszystko, stałej modlitwy w intencji pożytków edukacyjnych i duchowych, wynikających
  z takiego trybu kształcenia, a także zostaje zobligowany do przeprowadzania lectio divina (zgodnie z propozycją zamieszczoną na stronie „Biblicum Śląskiego”).

 

 

 

 • KONKURSY - będą ogłaszane i rozstrzygane w rytmie tygodniowym. Pasmo konkursowe będzie otwarte dla wszystkich odbiorców „Biblicum Śląskiego”. Pytania konkursowe przygotowuje wykładowca (z danego tygodnia) lub Koordynator Projektu. Nagrody przesyłane będą drogą pocztową, za pośrednictwem „Gościa Niedzielnego” lub Księgarni Św. Jacka.

 

 

 

SPOTKANIA MODLITEWNE Z LECTIO DIVINA

 

 • Spotkania będą się odbywały raz w miesiącu, zgodnie z kalendarzem Kursu Wprowadzającego i Zasadniczego

 • W ramach Kursu Wprowadzającego trzy kolejne spotkania modlitewne z lectio divina przygotują klerycy WŚSD; miejsce realizacji: Kościół Akademicki

 • W ramach Kursu Zasadniczego spotkania modlitewne z lectio divina przygotuje dziesięć wybranych wspólnot parafialnych; miejsce realizacji: kościoły parafialne wybranych wspólnot

 • Osoby odpowiedzialne za przebieg i realizację spotkania modlitewnego z lectio divina wszelkie szczegóły merytoryczne i organizacyjne uzgadniają uprzednio
  z Koordynatorem Projektu i jego współpracownikami

 

CYKL WYKŁADÓW W RAMACH SPOTKAŃ MODLITEWNYCH
W KOŚCIELE AKADEMICKIM
ORAZ WYBRANYCH KOŚCIOŁACH PARAFIALNYCH

 

 • Wykład stanowić będzie integralną częścią comiesięcznego spotkania modlitewnego w Kościele Akademickim oraz wybranych kościołach parafialnych

 • Projekt cyklu przedłożeń obejmuje dwa moduły - wprowadzający i zasadniczy (podobnie, jak w przypadku wykładów radiowo - internetowych; priorytet spójności)

 • Cykl wprowadzający – wykład inauguracyjny i dwie prelekcje na temat: „Metoda lectio divina” (kwiecień - czerwiec 2012)

 • Cykl zasadniczy - dziewięć wykładów: „Doktorzy Kościoła o modlitwie Pismem Świętym. Od Św. Hieronima do Św. Edyty Stein” oraz wykład podsumowujący (wrzesień 2012 - czerwiec 2013)

 • Każdy wykład będzie rejestrowany i emitowany w Radiu eM w niedzielne wieczory, adekwatnie do rytmu spotkań.

 • Prelegentów dobiera i zaprasza Koordynator Projektu po uprzednim zasięgnięciu opinii biblistów śląskich

 • Wykład inauguracyjny oraz podsumowujący: Kierownik Zakładu Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu, ks. dr hab. Józef Kozyra, Profesor UŚ.

 

GRAFIK WYKŁADÓW W KOŚCIELE AKADEMICKIM ORAZ WYBRANYCH KOŚCIOŁACH PARAFIALNYCH - patrz: ANEKS, Załącznik 4

 

 

 

PODSUMOWANIE ROCZNE

 

Każda roczna edycja „Biblicum Śląskiego” zakończy się:

 

 • Podsumowaniem merytorycznym i organizacyjnym, dokonanym przez Radę Programową oraz współpracowników MSFB

 • Ankietą ewaluacyjną, przeprowadzoną wśród radiosłuchaczy oraz internautów, uczestniczących w programie „Biblicum Śląskiego”

 • Wnioski, uwagi i komentarze, a także ewentualne propozycje zmian w formule MSFB zostaną przedstawione J.E. Metropolicie Katowickiemu przez Koordynatora Projektu

 

 

 

OCENA EWALUACYJNA

 

 • Dokonywana po każdym semestrze przez Radę Programową MSFB „Biblicum Śląskiego”

 • Radę Programową MSFB „Biblicum Śląskiego” powołuje i ustanawia J.E. Metropolita Katowicki

 • Rada Programowa przygotowuje propozycje ewentualnych zmian w projekcie MSFB „Biblicum Śląskiego” oraz sugestię trybu ich wprowadzenia

 • Wszelkie zmiany i decyzje w sprawie kształtu i funkcjonowania „Biblicum Śląskiego” podejmuje Koordynator Projektu po uzgodnieniu z J.E. Metropolitą Katowickim

 • Proponowana częstotliwość spotkań Koordynatora Projektu z J.E. Metropolitą Katowickim - 1x na 3 miesiące lub w miarę potrzeb.

 

 

 

 

 

C. CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA

 

 

 

WSPÓŁPRACA ORGANIZACYJNA

 

 • Dziekan Wydziału Teologicznego UŚ - ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło

 • Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach - Ks. dr Piotr Kurzela

 • Rektor Kościoła Akademickiego przy Katedrze pw. Chrystusa Króla w Katowicach - Ks. dr Marek Spyra

 • Rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach - Ks. dr Jerzy Paliński

 

WSPÓŁPRACA MEDIALNA

 

 • Serwis:biblia.wiara.pl - Ks. red. Adam Sekściński

 • Radio eM - Prezes Zarządu: Ks. dr Jarosław Międzybrodzki

 • „Gość Niedzielny” - Redaktor Naczelny: Ks. red. Marek Gancarczyk

 • Księgarnia Św. Jacka - Prezes Zarządu: Ks. Krystian Kukowka

 

 

 

FORMAT MEDIALNY

 

 • Comiesięczne spotkania modlitewne z lectio divina, wykładem akademickim
  oraz adoracją Najświętszego Sakramentu (Kościół Akademicki przy Katedrze
  pw. Chrystusa Króla w Katowicach oraz wybrane kościoły parafialne)

 • Cotygodniowe wykłady wygłaszane w Radiu eM oraz w internecie, na stronie
  MSFB „Biblicum Śląskiego”

 • Bieżące relacje internetowe na stronie na stronie MSFB „Biblicum Śląskiego”
  oraz w Serwisie biblia.wiara.pl

 • Wkładka z materiałami duszpasterskimi w „Gościu Niedzielnym” - 1 x w miesiącu

 • Wydawnictwo zwarte (Księgarnia Św. Jacka) - Kwartalnik Duszpasterski „Biblicum Śląskie” z płytą CD

 • Inne ?

 

 

 

 

 

ORGANIZACJA I WYMOGI TECHNICZNE

 

 • Wymogi publikacyjne, np. terminy składania tekstów, długość nagrania radiowego, format publikacji internetowej itp. (ustalenia w gestii konkretnych mediów)

 • Prawa autorskie (obsługa prawnicza mediów)

 • Projekty graficzne (logo, interface medialny, papier firmowy itp)

 • Pomoc kleryków WŚSD - 2 osoby do utworzenia i bieżącej obsługi technicznej serwisu internetowego

 

 

 

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW

 

 • Szczegółowy zapis podziału obowiązków zostanie dołączony do niniejszego projektu po zaakceptowaniu zarysu koncepcyjnego przez J.E. Metropolitę Katowickiego, a następnie po uzgodnieniu z zainteresowanymi osobami.

 

 

 

STRONA INTERNETOWA

 

 • Pełny projekt strony internetowej zostanie przedstawiony w osobnym dokumencie

 • Wstępna propozycja działów na stronie MSFB „Biblicum Śląskiego”:

 

 

 

STRONA GŁÓWNA

 

AKTUALNOŚCI

 

WYKŁADY - format mp3 oraz pdf

 

SYLWETKI WYKŁADOWCÓW

 

BIBLIOTEKA

 

PASMO INTERAKTYWNE

 

KONKURSY

 

ZAPISY

 

DZIAŁ DLA STAŁYCH AUDYTORÓW

 

KONTAKT

 

ARCHIWUM

 

POLECANE LINKI

 

Przewidziano monitoring zwiadowczy, w celu optymalizacji funkcjonalności strony internetowej „Biblicum Śląskiego” (ankieta poprzedzająca - Radio eM, Serwis: biblia.wiara.pl).

 

 

 

D. KALENDARZ PROJEKTU

 

 

 

Moduł Organizacyjny

 

Pierwszy kwartał 2012 będzie przeznaczony na zorganizowanie całości projektu, uzgodnienie i skonsolidowanie działań wszystkich podmiotów biorących udział w projekcie „Biblicum Śląskiego” oraz przygotowanie wstępnych nagrań i publikacji - zwłaszcza na potrzeby Kursu Wprowadzającego.

 

 

 

Kurs Wprowadzający

 

Inaugurację Kursu Wprowadzającego zaplanowano na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego (08 kwietnia 2012). Cykl wprowadzający potrwa 10 tygodni (ostatni moduł zostanie opublikowany 10 czerwca 2012). Rytm publikacji - co tydzień.

 

 

 

Kurs Zasadniczy

 

Rozpocznie się w pierwszą niedzielę września 2012 roku i będzie obejmował 10-miesięczną edycję (rok szkolny) skoordynowanych przedsięwzięć duszpasterskich:

 

 • wykłady radiowe /1x w tygodniu niedziela + powtórki/

 • wykład w formatach mp3 i pdf - strona internetowa serwisu „Biblicum Śląskiego”
  oraz zwiastun w Serwisie: biblia.wiara.pl /1x w tygodniu niedziela/

 • spotkania modlitewne (w tym lectio divina), wykład akademicki oraz adoracja Najświętszego Sakramentu /1x w miesiącu stały termin, np. pierwsza niedziela miesiąca lub po uzgodnieniu z Rektorem Kościoła Akademickiego oraz Proboszczami wybranych wspólnot parafialnych/

 • publikacja materiałów duszpasterskich /1x w miesiącu dodatek do „Gościa Niedzielnego”; stały termin po uzgodnieniu z Redakcją tygodnika/

 • wydawnictwo zwarte /1x na 3 miesiące Kwartalnik Duszpasterski „Biblicum Śląskie” z płytą CD - Księgarnia Św. Jacka/

 • konkursy /1x w tygodniu strona internetowa „Biblicum Śląskiego”
  oraz odnośnik na Serwisie: biblia.wiara.pl/

 

GRAFIK I KALENDARZ PROJEKTU - patrz: ANEKS, Załącznik 1

 

 

 

 

 

UWAGI

 

Niniejszy dokument - Projekt MSFB „Biblicum Śląskie” - zostanie przesłany
do poniższych odbiorców dopiero po uzyskaniu akceptacji J.E. Abp. Wiktora Skworca.

 

 • Ks. red. Marek Gancarczyk - Redaktor Naczelny „Gościa Niedzielnego”

 • Ks. Krystian Kukowka - Prezes Zarządu Księgarni Św. Jacka

 • Ks. dr Piotr Kurzela - Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach

 • Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło - Dziekan Wydziału Teologicznego UŚ

 • Ks. dr Jarosław Międzybrodzki - Prezes Zarządu Radia eM

 • Ks. dr Jerzy Paliński - Rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego
  w Katowicach

 • Ks. dr Marek Spyra - Rektor Kościoła Akademickiego przy Katedrze pw. Chrystusa Króla w Katowicach

 • a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------

 

Ks. red. Adam Sekściński

 

Serwis: biblia.wiara.pl (przestrzeń medialna „Gościa Niedzielnego”)

 

Tel. 698 61 31 60

 

e-mail: xadams@interia.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKS

 

 

 

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

 

 

 

Załącznik 1 - Grafik i kalendarz „Biblicum Śląskiego”

 

Załącznik 2 - Grafik Kursu Wprowadzającego

 

Załącznik 3 - Grafik Kursu Zasadniczego

 

Załącznik 4 - Grafik wykładów w Kościele Akademickim
oraz wybranych kościołach parafialnych

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

 

 

 

GRAFIK I KALENDARZ „BIBLICUM ŚLĄSKIEGO”

 

 

 

 

TERMIN/

RODZAJ DZIAŁAŃ

 

I NIEDZIELA

 

II NIEDZIELA

 

III NIEDZIELA

 

IV

NIEDZIELA

 

 

STYCZEŃ - MARZEC

2012

 

MODUŁ ORGANIZACYJNY

 

KWIECIEŃ -CZERWIEC

2012

 

KURS WPROWADZAJĄCY

 

KWIECIEŃ 2012

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Spotkanie modlitewne
  z
  lectio divina, wykładem oraz adoracją

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Materiały duszpasterskie -wkładka do „Gościa Niedzielnego”

 

MAJ 2012

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Spotkanie modlitewne
  z
  lectio divina, wykładem oraz adoracją

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Materiały duszpasterskie -wkładka do „Gościa Niedzielnego”

 

CZERWIEC 2012

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Spotkanie modlitewne
  z
  lectio divina, wykładem oraz adoracją

 • Konkurs

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Materiały duszpasterskie -wkładka do „Gościa Niedzielnego”

 • Kwartalnik
  z płytą CD

 

WRZESIEŃ 2012 -CZERWIEC 2013

 

KURS ZASADNICZY

 

WRZESIEŃ 2012

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Spotkanie modlitewne
  z
  lectio divina, wykładem oraz adoracją

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Materiały duszpasterskie -wkładka do „Gościa Niedzielnego”

 

PAŹDZIERNIK 2012

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Spotkanie modlitewne
  z
  lectio divina, wykładem oraz adoracją

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Materiały duszpasterskie -wkładka do „Gościa Niedzielnego”

 

LISTOPAD 2012

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Spotkanie modlitewne
  z
  lectio divina, wykładem oraz adoracją

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Materiały duszpasterskie -wkładka do „Gościa Niedzielnego”

 • Kwartalnik
  z płytą CD

 

GRUDZIEŃ 2012

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Spotkanie modlitewne
  z
  lectio divina, wykładem oraz adoracją

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Materiały duszpasterskie -wkładka do „Gościa Niedzielnego”

 

STYCZEŃ 2013

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Spotkanie modlitewne
  z
  lectio divina, wykładem oraz adoracją

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Materiały duszpasterskie -wkładka do „Gościa Niedzielnego”

 

LUTY 2013

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Spotkanie modlitewne
  z
  lectio divina, wykładem oraz adoracją

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Materiały duszpasterskie -wkładka do „Gościa Niedzielnego”

 • Kwartalnik
  z płytą CD

 

MARZEC 2013

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Spotkanie modlitewne
  z
  lectio divina, wykładem oraz adoracją

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Materiały duszpasterskie -wkładka do „Gościa Niedzielnego”

 

KWIECIEŃ 2013

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Spotkanie modlitewne
  z
  lectio divina, wykładem oraz adoracją

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Materiały duszpasterskie -wkładka do „Gościa Niedzielnego”

 

MAJ 2013

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Spotkanie modlitewne
  z
  lectio divina, wykładem oraz adoracją

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Materiały duszpasterskie -wkładka do „Gościa Niedzielnego”

 • Kwartalnik
  z płytą CD

 

CZERWIEC 2013

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Spotkanie modlitewne
  z
  lectio divina, wykładem oraz adoracją

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

 • Konkurs

 • Materiały duszpasterskie -wkładka do „Gościa Niedzielnego”

 

SIERPIEŃ 2013

/dodatkowo/

 

 

 

 • Kwartalnik
  z płytą CD

 

 

 

 

 

Załącznik 2

 

GRAFIK KURSU WPROWADZAJĄCEGO

 

 

TERMIN

 

 

RODZAJ DZIAŁAŃ

 

KWIECIEŃ 2012

NIEDZIELA I

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

Geneza nazwy, treść, podział ksiąg i tekstu Pisma Świętego

 • Spotkanie modlitewne
  z lectio divina, wykładem oraz adoracją

 

KWIECIEŃ 2012

NIEDZIELA II

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

Powstanie i autentyczność Biblii

 

KWIECIEŃ 2012

NIEDZIELA III

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

Zagadnienia objawienia i natchnienia tekstów biblijnych

 

KWIECIEŃ 2012

NIEDZIELA IV

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

Kanon i apokryfy

 • Materiały duszpasterskie -wkładka do „Gościa Niedzielnego”

 

MAJ 2012

NIEDZIELA I

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

Przekłady Biblii

 • Spotkanie modlitewne
  z lectio divina, wykładem oraz adoracją

 

MAJ 2012

NIEDZIELA II

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

Pismo Święte w tradycji i nauczaniu Kościoła

 

MAJ 2012

NIEDZIELA III

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

Dyscypliny biblistyki

 

MAJ 2012

NIEDZIELA IV

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

Mechanizmy egzegezy

 

CZERWIEC 2012

NIEDZIELA I

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

Najważniejsze dokumenty w obszarze biblistyki

 • Spotkanie modlitewne
  z lectio divina, wykładem oraz adoracją

 

CZERWIEC 2012

NIEDZIELA II

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

Gdzie szukać informacji i wiedzy z zakresu biblistyki?

 • Konkurs

 • Kwartalnik „Biblicum Śląskie”

 

 

 

 

 

Załącznik 3

 

GRAFIK KURSU ZASADNICZEGO

 

 

TERMIN

 

 

RODZAJ DZIAŁAŃ

 

WRZESIEŃ 2012

NIEDZIELA I

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA RODZAJU: Geneza, historia, kontekst kulturowy. Część I

 • Konkurs

 • Spotkanie modlitewne z lectio divina, wykładem oraz adoracją

 

WRZESIEŃ 2012

NIEDZIELA II

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA RODZAJU: Geneza, historia, kontekst kulturowy. Część II

 • Konkurs

 

WRZESIEŃ 2012

NIEDZIELA III

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA RODZAJU: Wymiar teologiczny oraz znaczenie księgi w historii zbawienia.

Część I

 • Konkurs

 

WRZESIEŃ 2012

NIEDZIELA IV

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA RODZAJU: Wymiar teologiczny oraz znaczenie księgi w historii zbawienia.

Część II

 • Konkurs

 • Materiały duszpasterskie -wkładka do „Gościa Niedzielnego”

 

PAŹDZIERNIK 2012

NIEDZIELA I

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA RODZAJU: Aspekt archeologiczny danej księgi.

 • Konkurs

 • Spotkanie modlitewne z lectio divina, wykładem oraz adoracją

 

PAŹDZIERNIK 2012

NIEDZIELA II

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA RODZAJU: Księga widziana z perspektywy
i przez pryzmat Nowego Testamentu.

 • Konkurs

 

PAŹDZIERNIK 2012

NIEDZIELA III

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA RODZAJU: Współczesna egzegeza księgi (przesłanie z niej wynikające dla chrześcijanina żyjącego
w XXI wieku).

 • Konkurs

 

PAŹDZIERNIK 2012

NIEDZIELA IV

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA RODZAJU: „Pięcioksiąg” - Szkoła Modlitwy
(pasmo specjalne)
Jakie formy modlitwy promuje księga?
Jak zaanektować je na współczesny grunt praktyki modlitwy indywidualnej i wspólnotowej?

 • Konkurs

 • Materiały duszpasterskie -wkładka do „Gościa Niedzielnego”

 

LISTOPAD 2012

NIEDZIELA I

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA WYJŚCIA: Geneza, historia, kontekst kulturowy. Część I

 • Konkurs

 • Spotkanie modlitewne z lectio divina, wykładem oraz adoracją

 

LISTOPAD 2012

NIEDZIELA II

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA WYJŚCIA: Geneza, historia, kontekst kulturowy. Część II

 • Konkurs

 

LISTOPAD 2012

NIEDZIELA III

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA WYJŚCIA: Wymiar teologiczny oraz znaczenie księgi
w historii zbawienia
.

Część I

 • Konkurs

 

LISTOPAD 2012

NIEDZIELA IV

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA WYJŚCIA: Wymiar teologiczny oraz znaczenie księgi
w historii zbawienia
.

Część II

 • Konkurs

 • Materiały duszpasterskie -wkładka do „Gościa Niedzielnego”

 • Kwartalnik „Biblicum Śląskie”

 

GRUDZIEŃ 2012

NIEDZIELA I

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA WYJŚCIA: Aspekt archeologiczny danej księgi.

 • Konkurs

 • Spotkanie modlitewne z lectio divina, wykładem oraz adoracją

 

GRUDZIEŃ 2012

NIEDZIELA II

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA WYJŚCIA: Księga widziana z perspektywy
i przez pryzmat Nowego Testamentu.

 • Konkurs

 

GRUDZIEŃ 2012

NIEDZIELA III

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA WYJŚCIA: Współczesna egzegeza księgi (przesłanie z niej wynikające dla chrześcijanina żyjącego
w XXI wieku).

 • Konkurs

 

GRUDZIEŃ 2012

NIEDZIELA IV

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA WYJŚCIA: „Pięcioksiąg” - Szkoła Modlitwy
(pasmo specjalne)
Jakie formy modlitwy promuje księga?
Jak zaanektować je na współczesny grunt praktyki modlitwy indywidualnej i wspólnotowej?

 • Konkurs

 • Materiały duszpasterskie -wkładka do „Gościa Niedzielnego”

 

STYCZEŃ 2013

NIEDZIELA I

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA KAPŁAŃSKA: Geneza, historia, kontekst kulturowy. Część I

 • Konkurs

 • Spotkanie modlitewne z lectio divina, wykładem oraz adoracją

 

STYCZEŃ 2013

NIEDZIELA II

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA KAPŁAŃSKA: Geneza, historia, kontekst kulturowy. Część II

 • Konkurs

 

STYCZEŃ 2013

NIEDZIELA III

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA KAPŁAŃSKA: Wymiar teologiczny oraz znaczenie księgi w historii zbawienia.

Część I

 • Konkurs

 

STYCZEŃ 2013

NIEDZIELA IV

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA KAPŁAŃSKA: Wymiar teologiczny oraz znaczenie księgi w historii zbawienia.

Część II

 • Konkurs

 • Materiały duszpasterskie -wkładka do „Gościa Niedzielnego”

 

LUTY 2013

NIEDZIELA I

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA KAPŁAŃSKA: Aspekt archeologiczny danej księgi.

 • Konkurs

 • Spotkanie modlitewne z lectio divina, wykładem oraz adoracją

 

LUTY 2013

NIEDZIELA II

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA KAPŁAŃSKA: Księga widziana z perspektywy
i przez pryzmat Nowego Testamentu.

 • Konkurs

 

LUTY 2013

NIEDZIELA III

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA KAPŁAŃSKA: Współczesna egzegeza księgi (przesłanie z niej wynikające dla chrześcijanina żyjącego
w XXI wieku).

 • Konkurs

 

LUTY 2013

NIEDZIELA IV

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA KAPŁAŃSKA: „Pięcioksiąg” - Szkoła Modlitwy
(pasmo specjalne)
Jakie formy modlitwy promuje księga?
Jak zaanektować je na współczesny grunt praktyki modlitwy indywidualnej i wspólnotowej?

 • Konkurs

 • Materiały duszpasterskie -wkładka do „Gościa Niedzielnego”

 • Kwartalnik „Biblicum Śląskie”

 

MARZEC 2013

NIEDZIELA I

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA LICZB: Geneza, historia, kontekst kulturowy.
Część I

 • Konkurs

 • Spotkanie modlitewne z lectio divina, wykładem oraz adoracją

 

MARZEC 2013

NIEDZIELA II

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA LICZB: Geneza, historia, kontekst kulturowy.
Część II

 • Konkurs

 

MARZEC 2013

NIEDZIELA III

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA LICZB: Wymiar teologiczny oraz znaczenie księgi
w historii zbawienia
.

Część I

 • Konkurs

 

MARZEC 2013

NIEDZIELA IV

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA LICZB: Wymiar teologiczny oraz znaczenie księgi
w historii zbawienia
.

Część II

 • Konkurs

 • Materiały duszpasterskie -wkładka do „Gościa Niedzielnego”

 

KWIECIEŃ 2013

NIEDZIELA I

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA LICZB: Aspekt archeologiczny danej księgi.

 • Konkurs

 • Spotkanie modlitewne z lectio divina, wykładem oraz adoracją

 

KWIECIEŃ 2013

NIEDZIELA II

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA LICZB: Księga widziana z perspektywy
i przez pryzmat Nowego Testamentu.

 • Konkurs

 

KWIECIEŃ 2013

NIEDZIELA III

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA LICZB: Współczesna egzegeza księgi
(przesłanie z niej wynikające dla chrześcijanina żyjącego
w XXI wieku).

 • Konkurs

 

KWIECIEŃ 2013

NIEDZIELA IV

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA LICZB: „Pięcioksiąg” - Szkoła Modlitwy
(pasmo specjalne)
Jakie formy modlitwy promuje księga?
Jak zaanektować je na współczesny grunt praktyki modlitwy indywidualnej i wspólnotowej?

 • Konkurs

 • Materiały duszpasterskie -wkładka do „Gościa Niedzielnego”

 

MAJ 2013

NIEDZIELA I

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA POWTÓRZONEGO PRAWA: Geneza, historia, kontekst kulturowy. Część I

 • Konkurs

 • Spotkanie modlitewne z lectio divina, wykładem oraz adoracją

 

MAJ 2013

NIEDZIELA II

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA POWTÓRZONEGO PRAWA: Geneza, historia, kontekst kulturowy. Część II

 • Konkurs

 

MAJ 2013

NIEDZIELA III

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA POWTÓRZONEGO PRAWA: Wymiar teologiczny
oraz znaczenie księgi w historii zbawienia
.

Część I

 • Konkurs

 

MAJ 2013

NIEDZIELA IV

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA POWTÓRZONEGO PRAWA: Wymiar teologiczny
oraz znaczenie księgi w historii zbawienia
.

Część II

 • Konkurs

 • Materiały duszpasterskie -wkładka do „Gościa Niedzielnego”

 • Kwartalnik „Biblicum Śląskie”

 

CZERWIEC 2013

NIEDZIELA I

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA POWTÓRZONEGO PRAWA:
Aspekt archeologiczny księgi.

 • Konkurs

 • Spotkanie modlitewne z lectio divina, wykładem oraz adoracją

 

CZERWIEC 2013

NIEDZIELA II

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA POWTÓRZONEGO PRAWA: Księga widziana
z perspektywy i przez pryzmat Nowego Testamentu.

 • Konkurs

 

CZERWIEC 2013

NIEDZIELA III

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA POWTÓRZONEGO PRAWA: Współczesna egzegeza księgi (przesłanie z niej wynikające dla chrześcijanina żyjącego w XXI wieku).

 • Konkurs

 

CZERWIEC 2013

NIEDZIELA IV

 • Wykład radiowy

 • Wykład mp3+pdf /strona internetowa/

KSIĘGA POWTÓRZONEGO PRAWA: „Pięcioksiąg” - Szkoła Modlitwy(pasmo specjalne.) Jakie formy modlitwy promuje księga? Jak zaanektować je na współczesny grunt praktyki modlitwy indywidualnej i wspólnotowej?

 • Konkurs

 • Materiały duszpasterskie -wkładka do „Gościa Niedzielnego”

 • Kwartalnik „Biblicum Śląskie”

 

 

 

 

 

Załącznik 4

 

GRAFIK WYKŁADÓW W KOŚCIELE AKADEMICKIM
ORAZ WYBRANYCH KOŚCIOŁACH PARAFIALNYCH

 

 

TERMIN

 

TEMAT WYKŁADU

 

KURS WPROWADZAJĄCY

 

Kwiecień 2012

 

 

Wykład Inauguracyjny (Ks. dr hab. J. Kozyra - prof. UŚ)

 

Maj 3012

 

 

Metoda lectio divina - cz. I

 

Czerwiec 2012

 

 

Metoda lectio divina - czII

KURS ZASADNICZY

 

Wrzesień 2012

 

 

Doktorzy Kościoła o modlitwie Pismem Świętym - Św. Hieronim.

 

Październik 2012

 

 

Doktorzy Kościoła o modlitwie Pismem Świętym. Do wyboru wykładowcy

 

Listopad 2012

 

 

Doktorzy Kościoła o modlitwie Pismem Świętym. Do wyboru wykładowcy

 

Grudzień 2012

 

 

Doktorzy Kościoła o modlitwie Pismem Świętym. Do wyboru wykładowcy

 

Styczeń 2013

 

 

Doktorzy Kościoła o modlitwie Pismem Świętym. Do wyboru wykładowcy

 

Luty 2013

 

 

Doktorzy Kościoła o modlitwie Pismem Świętym. Do wyboru wykładowcy

 

Marzec 2013

 

 

Doktorzy Kościoła o modlitwie Pismem Świętym. Do wyboru wykładowcy

 

Kwiecień 2013

 

 

Doktorzy Kościoła o modlitwie Pismem Świętym. Do wyboru wykładowcy

 

Maj 2013

 

 

Doktorzy Kościoła o modlitwie Pismem Świętym - Św. Edyta Stein.

 

Czerwiec 2013

 

 

Wykład Podsumowujący (Ks. dr hab. J. Kozyra - prof. UŚ)

 

 

 

14
Marca

Autor wpisu

Adam