Colloquium Biblijne Cykle Tematyczne

Trudne zagadnienia Starego Testamentu analizuje i wyjaśnia Ks. Prof. Wojciech Pikor

Pełna analiza zagadnień Pięcioksięgu - to wyzwanie dla pokoleń biblistów w we wszystkich ośrodkach akademickich świata. Wydaje się, że zawsze pozostanie otwarta przestrzeń egzegetyczna, w którą kolejni badacze będą wpisywali nowe ujęcie interpretacyjne, dodatkowe wątki egzegetyczne, nieznane dotąd profile tematyczne. Mistrzem w podejmowaniu takich wyzwań badawczych niewątpliwie pozostaje Ks. Prof. Wojciech Pikor.


W Colloquium Biblijnym, nie tylko sprawdzi stan współczesnej wiedzy w obszarze Starotestamentalnym, ale na tej właśnie kanwie znakomicie osadzi studium nowatorskiego spojrzenia na takie motywy, jak chociażby „motyw ziemi”. Najpewniej nie jest to lektura łatwa, ale - wierzcie – warto zmierzyć się czasem z „biblistyką dla zaawansowanych”. Ufam, że Duch Święty oświeci serca i umysły nasze, by ta nauka była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym.

Sylwetka Wykładowcy

Biblijna teologia ziemi

Papieska Komisja Biblijna w dokumencie zatytułowanym „Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej” z 2001 roku prezentuje pewne tematy wspólne dla Żydów i chrześcijan w Piśmie Świętym. Jednym z nich jest temat ziemi, którego przedstawienie zaczyna się od następujących słów: „Każda grupa społeczna pragnie zamieszkać na stałe na pewnym terytorium. W przeciwnym razie ludzie ci zyskując status obcokrajowca czy uciekiniera, są co najmniej tolerowani lub, co gorsza, wyzyskiwani albo nieustannie odrzucani. Izrael został wyzwolony z niewoli egipskiej i otrzymał obietnicę ziemi. Jej urzeczywistnienie będzie wymagać czasu i nastręczy w historii wiele problemów” (nr 56). Z perspektywy współczesnych wydarzeń  mających miejsce w Izraelu można zapytać się nie tylko o moment czasowy realizacji tej obietnicy, ale przede wszystkim o jej sens. Ziemia obiecana jest ziemią Boga, ale równocześnie ziemią ludzi. Jest ziemią „opływającą w mleko i miód”, ale też ziemią łez i krwi. Ziemia, która fascynuje swą historią, pięknem i różnorodnością, rodzi też przemoc, podziały, wojnę. Stąd konieczność odczytania biblijnego znaczenia ziemi, spojrzenia na nią poprzez pryzmat wiary, odkrycia odpowiedzialności za nią, refleksji nad jej statusem w religiach monoteistycznych odwołujących się do tradycji o Abrahamie. Biblijna teologia ziemi zostanie podjęta na płaszczyźnie synchronicznej, podążając za porządkiem ksiąg w Biblii chrześcijańskiej: Prawo, księgi historyczne, mądrościowe i prorocy, a następnie Nowy Testament.

01. Ziemia Boga (Rdz 1‒11)

02. Ziemia Obiecana (Rdz 12‒50)

03. Ziemia przymierza (Wj ‒ Pwt)

04. Ziemia podarowana i zdobyta (Joz ‒ 2 Mch)

05. Ziemia zdobyta i pozostająca wciąż do zdobycia (Hi ‒ Syr)

06. Ziemia w księgach prorockich

07. Teologia ziemi w Starym Testamencie

08. Ziemia w Nowym Testamencie

09. Ciągłość obietnicy ziemi w Nowym Testamencie

10. Zerwanie i przewyższenie starotestamentalnej wizji ziemi w Nowym Testamencie

11. Nowa koncepcja ziemi w Nowym Testamencie

7
Września

Autor wpisu

Adam